Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Crossoverfahion.gr. Η Crossoverfahion.gr παρέχει σας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τους όρους, και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία (η “Συμφωνία”). Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της Crossoverfahion.gr , θα υπέκειστε στους κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις πολιτικές, τους όρους, και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υπηρεσίες αυτές, και έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα συμφωνία με την αναφορά αυτή. Η Crossoverfahion.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την ιστοσελίδα και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση, η περιήγηση, ή η με άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας υποδηλώνει τη  συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Παρακαλούμε διαβάστε αυτή τη σύμβαση προσεκτικά πριν προχωρήσετε. <

Χρήση της Ιστοσελίδας:

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή ότι επισκεφθεστε το χώρο υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, η Crossoverfahion.gr χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια για την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας προβάλλοντας την στον περιηγητή σας στο διαδίκτυο μόνο για ψωνίσετε προσωπικά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα και όχι για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τη Crossoverfahion.gr εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε στην παρούσα παράγραφο, χωρίς την ειδοποίησή σας.

Εκτός όπως επιτρέπεται στην παραπάνω παράγραφο, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανείμετε, να προβάλετε, να πωλησετε, να εκμισθώσετε, να μεταδόσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα από, να μεταφράσετε, να τροποποιήσετε, να αναλύσετε αντιστρόφως, να αποσυναρμολογήσετε, να αποσυμπιλήσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εκμεταλλευτείτε αυτή την Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε τμήμα της, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το Crossoverfahion.gr γραπτώς. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας για το όφελος άλλης επιχείρησης, εκτός αν ρητά επιτρέπεται από τοCrossoverfahion.gr  εκ των προτέρων. Η Crossoverfahion.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί υπηρεσίες, να τερματίσει λογαριασμούς, και/ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την κρίση του, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, αν ηCrossoverfahion.grπιστεύει ότι η συμπεριφορά του πελάτη παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα της Crossoverfahion.gr.

Δεν θα ανεβάσετε, διανείμετε ή με άλλο τρόπο δημοσιεύσετε μέσω αυτής της Ιστοσελίδας οποιοδήποτε Περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό που (α) παραβιάζει ή αντιβαίνει τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου· (β) είναι συκοφαντικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη βάσει των νόμων της Ελλάδος ή του διεθνές δικαίου· ή (γ) περιλαμβάνει τυχόν bugs, ιούς, worms, trap doors, Trojan horses ή άλλoν επιβλαβή κώδικα ή ιδιότητες. Η Crossoverfahion.gr μπορεί να σας δώσει έναν κωδικό πρόσβασης και αναγνώρισης λογαριασμού για να σας επιτρέψει πρόσβαση και χρήση ορισμένων τμημάτων της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης ή αναγνώρισης, θα θεωρείστε εξουσιοδοτημένος να κάνετε πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και η Crossoverfahion.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την έγκριση ή την πηγή της κάθε εν λόγω πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας.

Θα είσται αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πρόσβαση και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και ταυτοποίησης που αρχικά ανατεθηκε σε εσάς, ασχέτων εάν η πρόσβαση σε και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας έχει πράγματι εκριθεί από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλών των επικοινωνιών και των μεταδόσεων και όλων των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν από τέτοια πρόσβαση ή τη χρήση . Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και την ταυτοποίηση που σας έχουν ανατεθεί. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το Crossoverfahion.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλή παραβίασης της ασφάλειας αυτής της Ιστοσελίδας. Αυτή η “Ιστοσελίδα” ανήκει στη Crossoverfahion.gr .

Αξιολογήσεις και Σχόλια

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο σημείο της παρούσας Συμφωνίας ή στην ιστοσελίδα, οτιδήποτε υποβάλλετε ή δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα και/ή παρέχετε στο Crossoverfahion.gr, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιδεών, τεχνογνωσίας, τεχνικών, ερωτήσεων, σχολίων, παρατηρήσεως, και προτάσεων (συλλογικά, «Υποβολές»), είναι και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο, και με την υποβολή ή την δημοσίευση συμφωνείτε να χορηγήσετε αμετάκλητη άδεια της υποβολής και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτή (εκτός από τα ηθικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του συντάκτη) στο Crossoverfahion.gr χωρίς επιβάρυνση και το Crossoverfahion.gr έχει το ατελώς, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να διανέμει, να προβάλει, να δημοσιεύσει, να εκτελέσει, να πουλήσει, να εκμισθώσει, να μεταδόσει, να προσαρμόσει, να δημιουργήσει παράγωγα τέτοιων υποβολών με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, και να μεταφράσει, να τροποποιήσει, να επέμβει, να διαλύσει, ή να αποσυμπίληση τέτοιες υποβολές. Όλες οι υποβολές θα γίνονται αυτομάτως αποκλειστική ιδιοκτησία της Crossoverfahion.gr και δεν θα σας επιστραφούν και εσείς συμφωνείτε να μην εγείρετε καμία διαφορά σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της υποβολής από τη Crossoverfahion.gr στο μέλλον.

Εγγυάστε ότι υποβολές σας, εν όλω ή εν μέρει, είναι σαφείς και χωρίς καμία προσβολή δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας, χωρίς διαφορές ή αξιώσεις τρίτων. Η Crossoverfahion.gr  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν κατάχρηση πνευματικών δικαιμάτων ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων από εσάς. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση άμυνας και αποζημίσωης του Χορηγό για τυχόν ζημίες που προκληιούν λόγω της χρήσης των υποβολών για οποιονδήποτε σκοπό.

Εκτός από τα δικαιώματα που ισχύουν για οποιαδήποτε υποβολή, όταν υποβάλετε σχόλια ή αξιολογήσεις στην ιστοσελίδα, χορηγείτε επίσης στη Crossoverfahion.gr το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομα που υποβάλλετε με οποιαδήποτε αξιολόγηση, σχόλιο, ή άλλο περιεχόμενο, αν υπάρχουν, σε σχέση με τέτοια αξιολόγηση, σχόλιο, ή άλλο περιεχόμενο. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε κύριος ή ειδάλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για τα σχόλια, παρατηρήσεις, και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε αυτή την ιστοσελίδα και ότι η χρήση των αξιολογήσεων, σχόλιων σας, ή άλλου περιεχομένου από τη Crossoverfahion.gr δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Δεν θα χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσποιούμενοι ότι είσται κάποιος εκτός από τον εαυτό σας, ή με οποινδήποτε άλλο τρόπο να παραπλανήσετε τη Crossoverfahion.gr ή τρίτους ως προς την προέλευση οποινδήποτε Υποβολών ή Περιεχομένου. Η Crossoverfahion.gr μπορεί, αλλά δεν θα υποχρεούται, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιεσδήποτε Υποβολές (συμπεριλαμβανομένων σχόλια ή αξιολογήσεων), για οποιονδήποτε λόγο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, εικονίδια, ηχητικά κλιπ, λογότυπα, συνθήματα, εμπορικές ονομασίες ή λογισμικό κειμένου και άλλα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα της Crossoverfahion.gr (συλλογικά, “Περιεχόμενο”), ανήκει αποκλειστικά στην Crossoverfahion.gr ή στους αντίστοιχους προμηθευτές περιεχομένου της. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, προβολή, δημοσίευση, πώληση, εκχώρηση άδειας, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την Crossoverfahion.gr, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Crossoverfahion.gr. Η χρήση της εξόρυξης δεδομένων, των robots, ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξόρυξης δεδομένων από την Crossoverfahion.gr, καθώς και η χρήση του εμπορικού σήματος Crossoverfahion.gr ή των σημάτων υπηρεσιών στα meta-tags απαγορεύεται αυστηρά. Μπορείτε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για την προσωπική σας πληροφόρηση και για ψώνια και παραγγελίες από την Ιστοσελίδα και για κανένα άλλο σκοπό. Η συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση όλων των περιεχομένων σε αυτή την Ιστοσελίδα (η “Συλλογή”) ανήκουν αποκλειστικά στην Crossoverfahion.gr. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο ή τη Συλλογή της Crossoverfahion.gr με οποιοδήποτε τρόπο που υποτιμά ή δυσφημεί τη Crossoverfahion.gr ή με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση ή παράβαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών.  Το Περιεχόμενο, η Συλλογή και το Λογισμικό όλα προστατεύονται από κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από την Crossoverfahion.gr. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

Η Crossoverfahion.gr αναγνωρίζει και σέβεται όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε χρήση ονομάτων ή τίτλων από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική, φεστιβάλ κινηματογράφου ή άλλους χώρους δεν έχουν καμία σχέση με τη Crossoverfahion.gr και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων. Τα φορέματα μας που είναι εμπνευσμένα από το στυλ των διασημοτήτων και έχουμε αναπαραξει κομμάτια που φορέθηκαν από προσωπικότητες στις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές και το κόκκινο χαλί, ωστόσο δεν έχουν εγκριθεί, επικυρωθεί, ή συνδεθεί με αυτές τις εκπομπές με κανένα τρόπο και δεν σκοπεύουν σε παραβάσεις τυχόν σημάτων κατατεθέν ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική Παραβίασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Είναι η πολιτική της Crossoverfahion.gr να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όπου είναι απαραίτητο για να διατηρεί και να αναγνωρίζει όλους τους σχετικούς κρατικούς και διεθνείς νόμους σε σχέση με υλικό που θεωρείτε ότι παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και όλους ή οποιουσδήποτε άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν είστε ιδιοκτήτης πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι η Crossoverfahion.gr πωλεί, προσφέρει προς πώληση, ή θέτει προς διάθεση αγαθά ή/και υπηρεσές που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, τότε στείλτε μας τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύνολό τους στο [email protected] Απαιτούμενες Πληροφορίες 1. Μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου της αποκλειστικότητας που φέρεται να έχει παραβιαστεί· 2. Περιγραφή της δουλειάς ή του υλικού που φέρεται να τελεί παράβαση. 3. Περιγραφή του χώρου όπου επίμαχο υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα (URL προϊόντος/ων)· 4. Επαρκείς πληροφορίες που να μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση· 5. Μια δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλοπροαίρετα ότι η επίμαχη χρήση του υλικού δεν επιτρέπεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας κατόχου, του αντιπρόσωπού του ή το νόμο· 6. Προσδιορισμός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται από την Ιστοσελίδα (π.χ. “Πνευματικό δικαίωμα τάδε”, “εμπορικό σήμα τάδε, Αρ. Εγγρ. 123456, εγγεγραμμένο 1/1/04”, κλπ)· και

7. Μια δήλωση από εσάς ότι οι ανωτέρω πληροφορίες και η ειδοποίηση είναι ακριβείς, και επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του οποίου το αποκλειστικό δικαίωμα έχει παραβιαστεί.

Τερματισμός και Αποτέλεσμα Τερματισμού

Εκτός από οποιαδήποτε άλλα νομικά ή ισότιμα διορθωτικά μέσα, η Crossoverfahion.gr μπορεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, να τερματίσει αμέσως τη Συμφωνία ή να ανακαλέσει κάποιο από ή όλα τα δικαιώματά σας που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας, θα πάψετε αμέσωσ κάθε πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και η Crossoverfahion.gr πρέπει, εκτός των άλλων νομικών ή ισότιμων διορθωτικών μέσων, να ανακαλέσει αμέσως όλους τους κωδικούς πρόσβασης και αναγνώρισης του λογαριασμού που είχαν εκδοθεί σε εσάς και να αρνηθεί την πρόσβασή σας και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει. Κάθε καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υποχρεώσεων πληρωμών) από τους διαδίκους που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας.

Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους τυποποιημένους όρους πώλησης που διέπουν το ίδιο κάθε προϊόντος σε αυτή την ιστοσελίδα, αυτή η ιστοσελίδα, τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση σε αυτή και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της παρέχονται από τη crossoverfahion.gr “ως έχουν.” η crossoverfahion.gr δεν παρέχει παρουσιάσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους, ρητού ή σιωπηρού, ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα εκτός όπως παρέχονται εδώ, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η crossoverfahion.gr αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, τίτλου, απρόσκοπτης λειτουργίας, ακρίβειας δεδομένων, και ενσωμάτωση του συστήματος. αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιεχέι ανακρίβειες, λάθη και τυπογραφικά λάθη. η crossoverfahion.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο είναι ανεμπόδιστο ή χωρίς σφάλματα. στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η crossoverfahion.gr δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμμέσων, τυχαίων, ποινικών, παραδειγματικών, ειδικών ή αποθετικών ζημιών. στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται απο την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της crossoverfahion.gr για τυχόν ζημίες (ανεξάρτητα από τη βάση της δράσης) δεν θα υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των τελών που καταβλήθηκαν απο σας στην crossoverfahion.gr κατά τη διάρκεια του μήνα αμέσως πριν την πράξη η οποία ισχυρίζεστε προξένησε την ευθύνη της crossoverfahion.gr.

Αποδοχή Παραγγελίας

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένες παραγγελίες που δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε και να πρέπει να τις ακυρώσουμε. Η Crossoverfahion.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο. Μερικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν την ακύρωση της παραγγελίας σας  περιλαμβάνουν περιορισμούς στις ποσότητες που είναι διαθέσιμες για αγορά, ανακρίβειες ή σφάλματα στις πληροφορίες του προϊόντος ή την τιμολόγηση, ή προβλήματα που εντοπίστηκαν από το τμήμα πίστωσης και αποφυγής απάτης. Πιθανόν επίσης να απαιτήσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχτούμε την παραγγελία σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της παραγγελίας σας ακυρωθεί ή εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για να γίνει αποδεχτεί η παραγγελία σας.

Μεταφορά Ιδιοκτησίας

Η μεταφορά ιδιοκτησίας στην παραγγελία σας θα μεταφερθεί σε εσάς όταν τα προϊόντα φύγουν από την αποθήκη μας και μεταφερθούν στον κούριερ για αποστολή σε μια διεύθυνση που ορίσατε εσείς στην παραγγελία. Όλες οι ευθύνες και οι κίνδυνοι για τα προϊόντα θα μεταφερθούν επίσης σε εσάς εκείνη τη στιγμή. Κάνοντας μια παραγγελία σε αυτή την Ιστοσελίδα, εξουσιοδοτείτε το Crossoverfahion.gr να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μελών εκ μέρους σας.

Τυπογραφικά Λάθη

Ενώ η Crossoverfahion.gr προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες προϊόντων και τιμών, πιθανόν να υπάρχουν τυπογραφικά λάθη ή λάθη στις τιμές. Η Crossoverfahion.gr δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την τιμή ενός αντικειμένου παρά μόνο μετά την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που ένα αντικείμενο είχε καταγραφεί με λάθος τιμή ή με λανθασμένες πληροφορίες λόγω δικού μας λάθους στην τιμολόγηση ή στις πληροφορίες προϊόντος, η Crossoverfahion.gr έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για αυτό το αντικείμενο. Σε περίπτωση που ένα αντικείμενο έχει λανθασμένη τιμή, η Crossoverfahion.gr δύναται, κατά την κρίση μας, είτε να επικοινωνήσει μαζί σας για οδηγίες ή να ακυρώσει την παραγγελία σας και να σας ενημερώσει για την ακύρωση.

Σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούνται από τρίτους. Αναγνωρίζετε ότι η Crossoverfahion.gr  δεν εφέρει ευθύνη για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε ή προβάλεται μέσω τέτοιας ιστοσελίδας.

Διορθωτικά Μέτρα

Συμφωνείτε ότι τα διορθωτικά μέτρα κατά του νόμου της Crossoverfahion.gr για οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας θα είναι ανεπαρκείς και ότι η Crossoverfahion.gr δικαιούται συγκεκριμένη επίδοση ή ασφαλιστικά μέτρα, ή και τα δύο, επιπλέον των τυχόν ζημιών που μπορεί να δικαιούται νομικά η  Crossoverfahion.gr να ανακτήσει, μαζί με λογικά έξοδα επίλυσης οποιασδήποτε μορφής διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμοιβών δικηγόρων. Κανένα δικαίωμα ή ένδικο μέσο της Crossoverfahion.gr πρέπει να αποκλείει κάθε άλλη, είτε στο  νόμο είτε στα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημιώσεων ασφαλιστικών μέτρων, δικηγορικών αμοιβών και εξόδων. Καμία περίπτωση παραίτησης της Crossoverfahion.gr από τα δικαιώματα ή ένδικα μέσα της, υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, συνεπάγεται την υποχρέωση να χορηγήσει παρόμοιες, μελλοντικές ή άλλες παραίτησεις.